Logo GOPS
Przedszkole Publiczne w Człopie
Leśna Kraina

REKRUTACJA 2021/2022 cz.3

UWAGA ZGODNIE Z REGULAMINEM REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO ,,LEŚNA KRAINA” W CZŁOPIE : 
- dla potwierdzenia, że kandydat jest dzieckiem samotnej matki lub ojca należy do wglądu przedstawić prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz złożyć oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
- oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

 

Podczas składania wniosku należy przedstawić dokumenty stwierdzające dane kryterium punktowe.

 

Rodzice którzy pracują dołączają do wniosku zaświadczenie od pracodawcy.