Logo GOPS
Przedszkole Publiczne w Człopie
Leśna Kraina

Regulamin rekrutacji

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI

Przedszkola  Publicznego ,,Leśna Kraina”  w Człopie

Podstawa prawna:

 • Ustawa o Systemie Oświaty ze zmianami wynikającymi z Ustawy z dn. 19 marca 2009 roku o zmianie Ustawy o Systemie Oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw ( Dz.U. Nr 56, poz. 4582 z późniejszymi zmianami) oraz z dn.18.stycznia 2014 roku (Dz. U. 2014.poz.7)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych ( Dz.U. Nr 26, poz.232)
 • Statut  Przedszkola Publicznego ,,Leśna Kraina”  w Człopie

 

Rozdział  I   Tok postępowania rekrutacyjnego.

1. Przebieg rekrutacji dzieci do przedszkola obejmuje:

a) Określenie liczby miejsc organizacyjnych w przedszkolu;
b) Ogłoszenie o rekrutacji dzieci do przedszkola;
c) Przyjmowanie „Kart zgłoszeń dzieci do przedszkola”;
d) Powołanie Komisji Rekrutacyjnej;
e) Ustalenie terminu i miejsca posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej;
f) Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej;
g) Ogłoszenie wyników rekrutacji dzieci do przedszkola.

 2. Postępowanie Komisji Rekrutacyjnej jest jawne.

Rozdział  II  Zasady postępowania rekrutacyjnego

1.  Do Przedszkola Publicznego ,, Leśna Kraina” w Człopie przyjmowane są dzieci w wieku od 3-6 lat zamieszkałe na terenie Miasta i Gminy Człopa .

2. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat.

3. Dziecko przed pójściem do szkoły jest zobowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.

4. Liczba oddziałów określona w Projekcie Organizacyjnym jest liczbą maksymalną i w przypadku zgłoszenia do przedszkola mniejszej liczby dzieci ulega odpowiedniemu zmniejszeniu.

5. a) Rodzice składają „Kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola” w dniach ustalonych przez Komisję Rekrutacyjną w danym roku szkolnym w nieprzekraczalnym ww. terminie.
b) O przyjęciu dziecka do Przedszkola Publicznego w Człopie  decyduje Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Przedszkola, w oparciu o liczbę miejsc organizacyjnych. Komisja, uwzględniając zasady określone w niniejszym Regulaminie oraz  w Statucie Przedszkola Publicznego ,,Leśna Kraina”  w Człopie, przyjmuje dzieci – w miarę istniejących miejsc;
c) Wywieszenie dzieci przyjętych i nie przyjętych – 29  kwietnia 2022r.

Rozdział III  Harmonogram rekrutacji:

Poszczególne etapy postępowania rekrutacyjnego będą odbywały się w następujących terminach:

  1. Od 07 marca  do 17  marca  – składanie deklaracji o kontynuowaniu uczęszczania dziecka do przedszkola w następnym roku szkolnym
  2. Od 21 marca do 01 kwietnia  – wydawanie i przyjmowanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola
  3. 4  marca   – obrady Komisji Rekrutacyjnej
  4. 29  kwietnia  – wywieszenie list dzieci przyjętych i dzieci nieprzyjętych
  5. Od 29 kwietnia– złożenie przez rodziców Dokumentu Potwierdzenia Woli zapisu dziecka do przedszkola.

 

Rozdział IV  Kryteria przyjęć dzieci do przedszkola

 1. Do Przedszkola Publicznego ,,Leśna kraina” w Człopie  przyjmuje się dzieci zamieszkałe na terenie Miasta i Gminy Człopa .
 2. Dzieci 4,5,6 letnie są przyjmowane w pierwszej kolejności natomiast jeśli jest mniej wolnych miejsc niż dzieci to brane pod uwagę są kryteria , dzieci które ukończyły 3 lata przyjmowane są na podstawie poniższych kryteriów , natomiast w uzasadnionych przypadkach wg. poniższych kryteriów mogą być przyjęte dzieci które ukończyły 2,5 roku na dzień 01 września.

 

Lp.

                       Kryteria podstawowe                     

Liczba punktów

1.

wielodzietność rodziny dziecka  ( oznacza to rodzinę

wychowującą troje  i więcej dzieci)

250

2.

niepełnosprawność dziecka

250

3.

niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka

250

4

niepełnosprawność obojga rodziców dziecka

250

5.

niepełnosprawność rodzeństwa dziecka

250

6.

samotne wychowywanie dziecka w rodzinie ( oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, , kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostająca w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba, ze osoba taka wychowuje wspólnie  co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem)

250

7.

objęcie dziecka pieczą zastępczą

250

 

 1. Kryteria o których mowa w ust. 2 mają jednakową wartość .
 2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania  rekrutacyjnego  lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal będzie dysponowało wolnymi miejscami :  

 

Lp.

Kryteria dodatkowe

Liczba punktów

1.

 

dzieci, których oboje rodziców lub samotny rodzic pracują lub wykonują rolniczą lub  pozarolniczą działalność gospodarczą           i wymagają zapewnienia w przedszkolu pobytu całodziennego

200

2.

dzieci, których rodzeństwo uczęszcza już do przedszkola

30

3.

Zadeklarowany pobyt dziecka w przedszkolu pow. 5 godzin

20

4.

Dzieci, których jeden z rodziców pracuje lub studiuje w systemie dziennym

20

 

5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania  rekrutacyjnego  Komisja Rekrutacyjna będzie brała pod uwagę zasady

6. Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora  Przedszkola oprócz wymienionych w rozdziale IV  pkt. 4  może przyjąć dodatkowe, uszczegółowione kryteria rekrutacji, o ile nie są one sprzeczne z niniejszym regulaminem.

Rozdział V. Skład komisji rekrutacyjnej

1. W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzą:
a) Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej – Pani Bożena Majka

b) Przedstawiciel organu prowadzącego – Pani Anna Grzech

    Przedstawiciel organu prowadzącego  - Pani Joanna Jastrzębowska

c) Członek komisji – Magdalena Stróżyńska   – nauczycielka

d)Członek komisji – Małgorzata Wójcik  – nauczycielka

e)Członek komisji – Anna Pawlik  – nauczycielka

d) Członek komisji – Anna Rakowska  -  Rada Rodziców

2. Przewodniczącym Komisji Rekrutacyjnej jest Bożena Majka – nauczycielka .
3. W pracach Komisji Rekrutacyjnej mogą brać udział przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny na prawach obserwatora.

Rozdział VI. Zadania dyrektora przedszkola
1. Wykonanie czynności przygotowawczych do pracy Komisji Rekrutacyjnej:
a) Wywieszenie ogłoszenia o terminach rekrutacji i niniejszego Regulaminu;
b) Wyjaśnianie rodzicom zasad określonych w niniejszym Regulaminie;
c) Wydawanie i przyjmowanie „Kart zgłoszeń dziecka do przedszkola” oraz przyjmowanie innych dokumentów dostarczanych przez rodziców;
d) Sprawdzenie wszystkich dokumentów pod względem formalnym i rzeczowym, ze szczególnym zwróceniem uwagi na:
- datę urodzenia dziecka,
- miejsce zamieszkania dziecka,
- czas pobytu dziecka w przedszkolu,
- wymogi dotyczące pobytu dziecka w przedszkolu,
- pracę rodziców, telefony kontaktowe,
- czytelność zapisów i pieczęci w Karcie zgłoszenia i innych dokumentach.
e) Sporządzenie na posiedzenie Komisji wykazu zgłoszonych dzieci z podziałem na grupy wiekowe, zawierającego następujące informacje:
- nazwiska i imiona dzieci w porządku alfabetycznym,
- adresy zamieszkania dzieci,
- informacje o pełnym (z wyżywieniem) lub niepełnym czasie pobytu dziecka w przedszkolu.

2. Uczestniczenie w pracach Komisji Rekrutacyjnej.
3. Wywieszanie list dzieci przygotowanych na posiedzeniu Komisji.

Rozdział VII . Tryb pracy Komisji Rekrutacyjnej

 

 1. Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej odbywa się na terenie Przedszkola Publicznego w Człopie terminie ustalonym w harmonogramie rekrutacji.
 2. W pierwszym etapie Komisja Rekrutacyjna dokonuje wstępnej analizy złożonych kart w celu zapewnienia miejsc  w przedszkolu dla dzieci spełniających kryteria określone w rozdziale IV pkt. 2.
 3. W drugim etapie Komisja Rekrutacyjna podejmuje decyzję o zakwalifikowaniu dzieci do przedszkola w ramach posiadanych miejsc spełniających dodatkowe kryteria określone w rozdziale IV pkt. 4.
 4. W przypadku zaistnienia sytuacji spornej lub wątpliwej  Komisja Rekrutacyjna na posiedzeniu ma prawo podjęcia decyzji w drodze głosowania . Poszczególni członkowie Komisji dysponują jednym głosem. W przypadku, gdy glosowanie nie przyniesie rozstrzygnięcia – decydujący głos należy do przewodniczącego Komisji.
 5. Z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej sporządza się protokół.
 6. Komisja Rekrutacyjna ustala wyniki postępowania rekrutacyjnego i podaje do publicznej wiadomości :
  1. listy dzieci zakwalifikowanych i dzieci niezakwalifikowanych
  2. ustala i podaje do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych  i nieprzyjętych.
 7. Listy podaje się do publicznej wiadomości  poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie Przedszkola Publicznego ,, Leśna Kraina”  w Człopie .Listy zawierają  imiona i nazwiska dzieci uszeregowane w kolejności alfabetycznej.
 8. Dzień podania do publicznej wiadomości listy jest określony w formie adnotacji umieszczonej na tej liście , opatrzonej podpisem przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej.
 9. Jeśli rodzic dziecka nieprzyjętego do przedszkola wystąpi do Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka Komisja Rekrutacyjna sporządza uzasadnienie zawierające przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

Rozdział  VIII.  Dokumenty dotyczące rekrutacji

1. Dokumenty składane przez rodziców do przedszkola to:
a. Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola;
b. Inne dokumenty dołączane w miarę potrzeb.
2. Dokumenty stanowiące podstawę pracy Komisji Rekrutacyjnej to:
a. Imienne wykazy zgłoszonych dzieci;
b. Karty zgłoszeń dzieci do przedszkola  oraz inne dokumenty złożone przez rodziców;
c. Arkusz organizacyjny przedszkola.
3. Komisja Rekrutacyjna sporządza protokół ze swojego posiedzenia.
a. Liczba przyjętych dzieci do Przedszkola Publicznego ,, Leśna kraina” w Człopie  ( według rozdziałów z zaznaczeniem rocznika)
b. listy dzieci nieprzyjętych do Przedszkola  Publicznego ,, Leśna Kraina” w Człopie .

Tryb odwoławczy

 1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych, rodzic dziecka może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej  z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia  odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola.
 1. Uzasadnienie sporządza się w terminie 7 dni  od dnia wystąpienia przez rodzica dziecka z wnioskiem Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia dziecka, w tym najniższą liczbę punktów , która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów , którą uzyskało dziecko  w postępowaniu rekrutacyjnym.
 2. Rodzic dziecka może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni  od dnia otrzymania uzasadnienia.
 3. Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie  od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej  w terminie 7 dni  od dnia otrzymania odwołania.
 1. Na rozstrzygniecie dyrektora przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.


Rozdział IX   Przepisy końcowe

1. Liczbę dzieci w oddziałach określają obowiązujące przepisy, lecz liczba ta nie może być większa niż 25 dzieci.

2. Przez rodziców rozumie się również prawnych opiekunów i rodziców zastępczych.

3. W trakcie roku szkolnego dzieci przyjmowane są do przedszkola decyzją dyrektora,    z uwzględnieniem postanowień zawartych w rozdziale IV.

4.Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.